TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy
Czesne: nauka jest bezpłatna 

 

Słuchacz tego kierunku posiada status ucznia, szkoła wydaje legitymacje uprawniającą do zniżek oraz indeks i na prośbę zaświadczenie do ZUS/KRUS/MOPS/ do pracy –  o nauce na wybranym kierunku.

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły  i kwestionariusz osobowy– dostępne do uzupełnienia na miejscu w sekretariacie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
 • 2 zdjęcia
 • dokument tożsamości do wglądu

 

UPRAWNIENIA – uzyskane przez absolwenta, po zdanych egzaminach zawodowych:

 • Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Medycznej EduMedica w Pabianicach
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy
 • Świadectwo potwierdzające zdanie kwalifikacji MED.13Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 • Suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

PROGRAM NAUCZANIA – Przedmioty w ciągu 4 semestrów:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 2. Język obcy w terapii zajęciowej
 3. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii z podstawami pierwszej pomocy
 5. Język migowy
 6. Podstawy terapii zajęciowej

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 2. Prowadzenie terapii zajęciowej
 3. Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego

Kształcenie ogólne:

1. Wychowanie fizyczne

( Słuchacz może być zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego )

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
– w domach pomocy społecznej,
– hospicjach, oddziałach psychiatrii,
– szkołach specjalnych,
– przedszkolach integracyjnych,
– zakładach opiekuńczo – leczniczych,
– klubach seniora,
– dziennych domach pomocy.
Na zajęciach praktycznych nauczysz się i wyćwiczysz takie zagadnienia jak m.in. :
 • arteterapia,
 • ergoterapia,
 • malowanie na szkle
 • decupage,
 • haft koralikowy, krzyżykowy
 • praca z gliną, odlewami, ceramiką
 • szycie na maszynie, malowanie tkanin,
 • przeróżne inne formy rękodzielnicze